OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODANIE TOVARU


Článok I.
Úvodné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami vymedzenými v článku II. bod 2 týchto VOP. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Tatiana Dubová - Loriel
Sídlo: Mládežnícka štvrť 3331, 924 01 Galanta
IČO:50147960
Číslo živnostenského registra 450-13273
DIČ: 1121299234
IČ DPH len pre zahraničie: SK1121299234
Prevádzka: Tatiana Dubová - Loriel, Hlavná 45, 927 01 Šaľa
Email: obchod @ perfectnails.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK6311110000001037216002
BIC (SWIFT): UNCRSKBXOrgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 216, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://www.perfectnails.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

3. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.perfectnails.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

Článok II.

Spôsob objednania tovaru, uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva vyplnením objednávkového formulára.

2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.

3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom alebo telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

5. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

6. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

7. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

8. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

9. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

10. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.Článok III.

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.

  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za objednávku.

2. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

Článok V.

Dodacie podmienky


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, určeného množstva a v požadovanej kvalite (ďalej len „tovar“) v súlade s objednávkou kupujúceho.

2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť
- jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov) predávajúceho alebo
- jeho dodaním kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho.

3. Minimálna lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u predávajúceho ihneď po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom termíne, ktorý si dohodnú predávajúci s kupujúcim.


4. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim pred dohodnutou dobou dodania.


5. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú potrebné na jeho užívanie, ako aj záručný list, ak je tovar predávajúcemu dodaný aj so záručným listom.


Článok VI.

Platobné podmienky


1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej forme) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho www.perfectnails.sk, čím sa považuje za verejne známu (ďalej aj „kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

2. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je klient povinný zaplatiť cenu tovaru pri jeho doručení.


3. Klient berie podpísaním týchto VOP na vedomie, že predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaru aj niektorým z týchto spôsobov:
- pri prevzatí tovaru,
- zaplatením zálohovej platby na bankový účet predávajúceho.


4. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá predávajúci kupujúcemu tovar až po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.


5. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.

 

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

 

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Stiahnite si Formulár na odstúpenie od zmluvy

2. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu (spotrebiteľovi) vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

3. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) pri poskytnutí služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) pri predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) pri predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) pri predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh dodávaných bez ochranného obalu,

k) pri poskytnuí ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

5. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

6. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 


Článok VIII.
Zodpovednosť za vady- reklamačné konanie


1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý svoj účel a že si počas tejto doby zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu/resp. jeho prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, užívať.


2. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe, inak zaniká.


3. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené neodbornou inštaláciou, prevádzkou, obsluhou alebo údržbou, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo neodborným spôsobom užívania alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. náhodné okolnosti).


4. Predávajúci nezodpovedá za zjavné vady na tovare v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, t.j. v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu, resp. jeho doručenia kupujúcemu. Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (reklamovať) pri preberaní tovaru, o čom sa vyhotoví záznam v dodacom liste. V prípade, ak kupujúci tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare neprezrel, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tovar mal vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.


5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jej zistenia, a to písomne, pričom v oznámení vady (reklamácii) vadu popíše a uvedie zároveň spôsob jej odstránenia podľa bodu 6 alebo bodu 7 VOP. Uplatnený nárok nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci v oznámení vád (reklamácii) neuvedie spôsob odstránenia vady podľa bodu 6 alebo podľa bodu 7 VOP, právo voľby mu nepatrí a o spôsobe odstránenia vady na tovare rozhodne predávajúci.


6. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- dodanie chýbajúcej časti dodaného tovaru,
- odstránenie vady na tovare alebo
- zľavu z kúpnej ceny za tovar, alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej vady riadne užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla.
- výmenu za nový tovar.
Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.


7. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- výmenu tovaru za nový tovar,
- primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady netýka možnosti riadneho užívania tovaru ako tovaru bez vád (napr. estetická vada) a kupujúci nežiada výmenu tovaru alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku nákladov spojených s odstránením vady).


8. Nárok na zľavu z kúpnej ceny za tovar podľa článku V bod 6 a 7 VOP zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar, resp. jeho časť bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Rovnako sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru a možnosti jeho ďalšieho použitia.


9. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania, opotrebenia, ako aj v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu z ktorého je tovar vyrobený alebo v dôsledku poškodenia tovaru klientom.


10. Kupujúci je povinný vo vzťahu k reklamovanému tovaru riadiť sa pokynmi predávajúceho až do vyriešenia reklamácie a predložiť predávajúcemu aj potvrdenie o nákupe tovaru. Predávajúci je povinný posúdiť a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní a v prípade, ak si posúdenie vady vyžaduje vyjadrenie znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie kupujúceho na adresu sídla predávajúceho. V prípade, ak predávajúci neuzná kupujúcemu reklamáciu tovaru, nemá kupujúci právo na nároky vyplývajúce z ním uvádzaných vád tovaru.


11. V prípade, ak vadu na tovare reklamuje spotrebiteľ má sa za to, že vada, ktorá sa vyskytla do 6 (slovom: šesť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak predávajúci nepreukáže opak.


Článok IX.


Výhrada vlastníckeho práva


Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.


Článok X.
Osobitné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu sídla, resp. miesta podnikania, resp. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná strana tieto písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy vyhlasujú, že s úpravou spôsobu doručovania podľa tohto bodu VOP súhlasia.


2. Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar kupujúcim v dohodnutej dobe, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % z ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej povinnosti.


3. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy.


4. Zmluvné pokuty na základe týchto VOP sú splatné bez zbytočného odkladu potom ako kupujúci dostane od predávajúceho výzvu na ich úhradu.Článok X.
Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú kúpnou zmluvou a VOP výslovne upravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa § 262 ods. 2 OBZ a príslušnými ustanoveniami OBZ a OZ.


2. Kúpnu zmluvu na základe týchto VOP je v prípade opakovaného odberu tovaru, možné uzavrieť minimálne na 1 (slovom: jeden) rok.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).


4. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky


5. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky.


6. Predávajúci má právo vyžiadať si originál, resp. overenú fotokópiu platného oprávnenia na podnikanie kupujúceho alebo výpis z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý potom tvorí súčasť kúpnej zmluvy.


7. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.


8. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a klientom. Klient potvrdzuje prevzatie kópie objednávky a týchto VOP, ktoré sú vytlačené na zadnej strane objednávky jej podpísaním.


9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VOP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, ktorých zmenou sú VOP dotknuté alebo zmenou svojej obchodnej politiky. Túto zmenu a jej termín oznámi predávajúci na svojej internetovej stránke www.perfectnails.sk najneskôr 1 (slovom: jeden) mesiac pred nadobudnutím účinnosti nových VOP s tým, že zmena sa nevzťahuje už na uzavreté kúpne zmluvy.


10.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike ako napr. Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Znenie zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy